Nieuws

02
okt

Resultaten deelnemersonderzoek 2018

We doen dat om het jaar omdat we willen weten of onze communicatie jullie bereikt en of het begrijpelijk en nuttig is. Met jullie antwoorden op de vragen en commentaar bij de open vragen zien we waar we ons moeten aanpassen. Dat doen we in het communicatie plan. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen meedoen, zodat het de mening van de meeste deelnemers betreft.

Aantal deelnemers

Dit jaar hebben 345 employees deelgenomen of 23%. Dat percentage is flink lager dan normaal, dit is meestal in de orde van 30%. Bij de gepensioneerden ging het om 13%, ook hier flink lager dan we gewend zijn. We tasten in het duister over de oorzaak. Als je eerder meedeed, maar nu niet en je had een reden dan horen we die graag op het reactie e mail adres.

98% van de medewerkers gaf aan dat ze pensioen een (zeer) belangrijke arbeidsvoorwaarde vinden.

Kennis van (onderdelen van) de pensioenregeling

Waarschijnlijk door de grote aandacht die er geweest is rond het overgaan van het DC stuk van het pensioenfonds naar United Pensions, is de algemene kennis op een hoog niveau. We zullen dit jaar nog speciale aandacht geven aan partner pensioen. Ook het omruilen van partner pensioen voor meer ouderdoms pensioen blijkt niet erg bekend.

Vertrouwen in het Fonds

Van de actieve populatie gelooft 64 % dat het Fonds werkt voor de belangen van de deelnemers met een professionele aanpak. Dit percentage was eerder boven de 70%. Voor de gepensioneerden is het cijfer 88%, dit was 85% eerder. Mogelijk heeft de eindeloze discussie in Nederland over de toekomst van de pensioenfondsen hier iets mee te maken, maar we weten het niet.

Zelfvertrouwen

Van de deelnemers geeft 84% aan dat ze vertrouwen hebben in zichzelf als het erom gaat het eigen pensioen vorm te geven. Dat is een mooi resultaat. Bij vragen over het pensioen gebruikt een derde de website van het Fonds, maar er werden legio andere antwoorden gegeven.

Van de deelnemers geeft 63% aan dat ze in de afgelopen twee jaar wel eens hebben onderzocht hoe hun pensioen situatie eruit ziet. Anderen doen dat niet omdat het te complex en ingewikkeld zou zijn. Weer anderen vertrouwen erop dat het wel goed zit.

Toch geeft een aanzienlijk deel van de deelnemers die meededen aan dat ze een jaarlijkse pensioen check zouden willen. Dat begint bij het zien wat er al opgebouwd is, wat er opgebouwd zou kunnen worden indien men bij Dow in dienst blijft tot pensionering en wat er aan de uitgaven kant bij pensionering kan of moet veranderen. Zo zit men zelf in de driver’s seat.

Wij zullen in 2019 een campagne opstarten om dit doel duidelijk te maken. We hebben al de tools ervoor, maar die zijn kennelijk onvoldoende uitgelegd. We hebben de “mijn” omgeving van AZL (onze administrateur) nodig en de daaraan gekoppelde Profielschets waarin men zijn eigen financiele omgeving buiten het Pensioen Fonds kan inbrengen. Het is dus een soort financiele planner.

Communicatie

De website wordt door 78% van de medewerkers bezocht. De meeste aandacht gaat uit naar de financiele toestand van het Fonds. Slechts 29% heeft wel eens Pensioen 1-2-3 bezocht die informatie geeft over de regeling zelf, zowel op hoofdlijn als op detail niveau.

Het jaarlijkse Uniforme Pensioenoverzicht (UPO) wordt door 79% gelezen. Meer dan 60% van hen heeft het voor een groot deel begrepen. De flyer met uitleg bleek voor de meerderheid verhelderend. Toch zou dit nog beter kunnen.

De PensioenUpdate wordt met 91% goed gelezen. Het aantal mensen dat het liever digitaal wil ontvangen stijgt langzaam. Het grootste deel van de werkzame deelnemers (94%) zegt een voorkeur te hebben om geheel op digitale communicatie over te gaan. Voor de gepensioneerden ligt dit anders, nl. 46%. Er is gebleken dat het gebruik van social media door het Fonds niet ruim ondersteund wordt. Als mogelijke onderwerpen daarbij werden genoemd: het stellen van vragen, nieuws vanuit het Fonds en discussies met collega’s. 

88% van de medewerkers geeft de communicatie een rapportcijfer van 6 of hoger. Dit was 85% voor de gepensioneerden in 2015.

Duurzaam beleggen

Voor het eerst werd een vraag gesteld over het belang van duurzaam beleggen.

Voor 30% van de medewerkers is duurzaam beleggen niet belangrijk of neutraal. Echter: 70% vindt het meer of minder belangrijk. Voor de gepensioneerden vindt 19% het min of meer belangrijk.

Op dit moment is er geen specifiek beleid geformuleerd; duurzaam beleggen is geen doel op zich, maar afhankelijk van het hoofddoel om maximaal resultaat te behalen met de beleggingen ten behoeve van alle betrokkenen bij het Fonds. Niettemin is er in toenemende mate vanuit vele kanten druk om dit aspect te integreren in het algemene beleggingsbeleid. Het bestuur heeft dit opgepakt. Gezien het belang van het wijzigen van het beleggingsbeleid op grond van een gedegen onderzoek, zal dit wel even tijd in beslag nemen. We houden jullie op de hoogte.

Beoordeling

Als algemeen oordeel over het Fonds geeft 92% een rapportcijfer van 6 of hoger. Dit is 94% bij de gepensioneerden.

Wat doen we ermee?

  1. Die onderdelen van de pensioenregeling die niet zo goed bekend zijn zullen we meer aandacht geven, bijv. Partnerpensioen
  2. We willen stimuleren dat de medewerkers actief naar hun eigen pensioen situatie kijken, bijv. op het moment dat ze de UPO ontvangen met een duidelijke uitleg erbij. Er was grote belangstelling voor een jaarlijkse pensioen check (Waar sta ik, wat kan ik verwachten en moet of kan ik zelf nog wat doen voor de dag van pensionering.). We gaan in ons actieplan voor 2019 hiervoor een campagne inruimen. Je zal het zelf moeten doen, maar een tool met uitleg zal worden aangereikt.
  3. Jullie op de hoogte houden over belangrijke wijzigingen, bijv. die over het beleggingsbeleid (derisken of het risikoprofiel te verkleinen of het belang van duurzaam beleggen).
  4. De kennis en belangstelling over ons pensioen te vergroten door vooral in begrijpelijke taal te communiceren over een onderwerp dat op zich vrij lastig is.