Wezenpensioen

Indien u komt te overlijden, is er niet alleen een uitkering geregeld voor uw partner (partnerpensioen), maar ook voor uw kinderen. Het wezenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op die waarin u overlijdt. Het pensioen stopt in de maand volgend op de maand waarin het kind 21 jaar oud wordt. Voor kinderen die studeren of minimaal 45% arbeidsongeschikt zijn, loopt het wezenpensioen uiterlijk tot en met de maand waarin het kind 27 jaar oud wordt.  

Het wezenpensioen bedraagt 14% van het jaarlijkse ouderdomspensioen. Wanneer beide ouders zijn overleden, wordt het wezenpensioen verdubbeld.

De regeling geldt voor maximaal 5 kinderen. Bij meer kinderen wordt de uitkering evenredig verdeeld. Het totale wezenpensioen voor 5 kinderen wordt dan verdeeld over het aantal pensioengerechtigde kinderen. Ook pleeg-, stief- en adoptiekinderen die door u wettelijk zijn erkend en door u worden onderhouden en opgevoed komen in aanmerking voor wezenpensioen. De regeling geldt alleen voor kinderen geboren of erkend tijdens of voor uw diensttijd bij Dow.