Kerncijfers

 (in duizenden euro's) 2019 2018 2017  2016  2015
Beleggingen          
Belegd vermogen 2.886.053 2.505.761 2.535.444 2.455.756 2.250.453
Rendement (A) 15,50% -1,00% 4,80% 9,40% 2,50%
           
Pensioenverplichtingen  2.474.221 2.193.597 2.144.262 * 2.226.410 2.023.792
Regulier pensioen 2.474.221 2.193.597 2.144.262  2.184.401 2.023.792
DC: Pensioenrekening A - - 36.567 * 35.137 31.813
DC: Pensioenuitkering B - - 5.446 * 6.872 8.076
           
Betaalde premies 63.501 64.222 68.870 62.323 56.710 
Reguliere premies** 63.501 64.222 67.908 61.085 55.678
Stortingen DC - - 962 1.238 1.032
           
Betaalde pensioenen 65.912 64.393 61.770 59.767 58.685
           
Aantal deelnemers 5.237 5.293 5.333 5.386 5.434
Actief 1.391 1.473 1.541 1.618 1.690
Slapers 1.052 1.047 1.062 1.072 1.099
Pensioengerechtigden 2.794 2.773 2.730 2.696 2.645
           
Dekkingsgraad 116,3% 113,9% 117,9% 109,9% 108,7%
Beleidsdekkingsgraad 115,3% 117,7% 115,6% 106,9% 108,1%


* Op 31 december 2017 zijn de beschikbare premiekapitalen overgedragen naar United Pensions. Deze staan niet meer onder de pensioenverplichtingen op de balans van 2017. De genoemde kapitalen zijn de kapitalen die zijn overgedragen.
** Inclusief de bijstortingen van Dow vanwege onderdekking: 2013: 19.718.


De dekkingsgraad is een graadmeter voor de financiële gezondheid van een fonds. Het geeft de verhouding aan tussen de bezittingen van een fonds en de pensioenen die nu en in de toekomst moeten worden uitgekeerd. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat het fonds precies genoeg geld heeft om alle pensioenen te kunnen betalen. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De Nederlandsche Bank eist als minimum een beleidsdekkingsgraad van 105%.