Onze organisatie

Toezicht

Als pensioenfonds staan wij onder toezicht van verschillende partijen:

1. Raad van Toezicht

Ons fonds heeft voor het intern toezicht een Raad van Toezicht ingesteld. Deze raad heeft de taak om toezicht te houden op:

  • het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in ons pensioenfonds
  • adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging.

Ook geeft de Raad van Toezicht advies en heeft de Raad van Toezicht een aantal wettelijke goedkeuringsrechten. De Raad van Toezicht legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan en doet verslag van zijn bevindingen in het jaarverslag. De jaarverslagen staan op de documentenpagina.

Samenstelling

De Raad van Toezicht bestaat uit 3 onafhankelijke leden.

Naam Functie
Erik Klijn voorzitter
Gerard van Harten lid
Paul de Koning lid

2. De Nederlandsche Bank (DNB)

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de financiële markten. Pensioenfondsen zijn belangrijke spelers op deze markten. Daarom moeten zij aan verschillende wettelijke eisen voldoen. DNB controleert onder meer op:

  • de deskundigheid van onze bestuursleden
  • het vereist vermogen
  • hoe het fonds wordt bestuurd
  • de pensioenreglementen
  • hoe het fonds omgaat met waardeoverdrachten

3. Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Mensen moeten kunnen vertrouwen op de pensioensector en een bewuste keuze kunnen maken over hun pensioen. Daarom houdt de Autoriteit Financiële Markten (AFM)  toezicht op het gedrag van pensioenfondsen. De AFM controleert, op basis van de Pensioenwet, de kwaliteit van de informatie aan alle belanghebbenden. Volgens deze wet moet de informatie begrijpelijk, duidelijk, juist en op tijd zijn.

Overzicht

Deze partijen ondersteunen ons bestuur:

Uitvoering Advies Controle Toezicht Bestuur