Kerncijfers

Om snel een beeld te krijgen van ons pensioenfonds, publiceren wij een overzicht van onze kerncijfers. Dat doet ons fonds één keer per jaar in het jaarverslag.

Kerncijfers per 31 december 2020

in duizenden euro's 2020 2019 2018 2017 2016
Beleggingen          
Belegd vermogen 3.018.053 2.886.053 2.505.761 2.535.444 2.455.756
Rendement (A) 8,80% 15,50% -1,00% 4,80% 9,40%
           
Pensioenverplichtingen 2.680.812 2.474.221 2.193.597 2.144.262* 2.226.410
Regulier pensioen 2.680.812 2.474.221 2.193.597 2.144.262 2.184.401
DC: Pensioenrekening A       36.567* 35.137
DC: Pensioenrekening B       5.446* 6.872
           
Betaalde premies 68.783 63.501 64.222 68.870 62.323
Reguliere premies**       67.908 61.085
Stortingen DC       962 1.238
           
Betaalde pensioenen 67.993 65.912 64.393 61.770 59.767
           
Aantal deelnemers 5.182 5.237 5.293 5.333 5.386
Actief 1.311 1.391 1.473 1.541 1.618
Slapers 1.029 1.052 1.047 1.062 1.072
Pensioengerechtigden 2.842 2.794 2.773 2.730 2.696
           
Dekkingsgraad 116,7% 116,3% 113,9% 117,9% 109,9%
Beleidsdekkinsgraad 112,1% 115,3% 117,7% 115,6% 106,9%

* Deze staan niet meer onder de pensioenverplichtingen op de balans van 2017. De genoemde kapitalen zijn de kapitalen die zijn overgedragen.
** Inclusief de bijstortingen van Dow vanwege onderdekking: 2013: 19.718.

Verder in het jaarverslag

In het jaarverslag van Stichting Dow Pensioenfonds leest u verder alles over de gang van zaken met betrekking tot ons fonds in het afgelopen jaar. In dit verslag legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en brengt het bestuur verslag uit van de financiële positie van ons pensioenfonds. De jaarverslagen van ons fonds vindt u op de documentenpagina.