Kerncijfers

Om snel een beeld te krijgen van ons pensioenfonds, publiceren wij een overzicht van onze kerncijfers. Dat doet ons fonds één keer per jaar in het jaarverslag.

Kerncijfers per 31 december 2021 (bron: jaarverslag 2021)

in duizenden euro's 2021 2020 2019 2018 2017
Beleggingen          
Belegd vermogen 3.131.766 3.137.116 2.886.053 2.505.761 2.535.444
Rendement (A) -1,5% 8,80% 15,50% -1,00% 4,80%
           
Pensioenverplichtingen 2.518.086 2.680.812 2.474.221 2.193.597 2.144.262*
Regulier pensioen 2.518.086 2.680.812 2.474.221 2.193.597 2.144.262
DC: Pensioenrekening A         36.567*
DC: Pensioenrekening B         5.446*
           
Betaalde premies 115.683 68.783 63.501 64.222 68.870
Reguliere premies**         67.908
Stortingen DC         962
           
Betaalde pensioenen 70.542 67.993 65.912 64.393 61.770
           
Aantal deelnemers 5.123 5.182 5.237 5.293 5.333
Actief 1.227 1.311 1.391 1.473 1.541
Slapers 1.010 1.029 1.052 1.047 1.062
Pensioengerechtigden 2.886 2.842 2.794 2.773 2.730
           
Dekkingsgraad 124,1% 116,7% 116,3% 113,9% 117,9%
Beleidsdekkinsgraad 121,2% 112,1% 115,3% 117,7% 115,6%

* Deze staan niet meer onder de pensioenverplichtingen op de balans van 2017. De genoemde kapitalen zijn de kapitalen die zijn overgedragen.
** Inclusief de bijstortingen van Dow vanwege onderdekking: 2013: 19.718.

Verder in het jaarverslag

In het jaarverslag van Stichting Dow Pensioenfonds leest u verder alles over de gang van zaken met betrekking tot ons fonds in het afgelopen jaar. In dit verslag legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en brengt het bestuur verslag uit van de financiële positie van ons pensioenfonds. De jaarverslagen van ons fonds vindt u op de documentenpagina.